A MOVUM ONLINE SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. Általános

1.1 Az Magyar Médiaművészek Egyesületének székhelye: Szentgotthárd Füzesi út 12. irányítószám: 9970, Szervezet adószáma:19187901-1-18, audiovizuális médiaszolgáltatást biztosít a www.movum.hu címen (továbbiakban ”MOVUM” ) vagy a Magyar Médiaművészek Egyesülete által kijelölt egyéb weboldalon vagy alkalmazáson keresztül (a továbbiakban: ”Weboldal”), amely magában foglalja a Weboldalon mindenkor elérhető tartalmakat (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”).

1.2 A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ”Felhasználási feltételek”) az MOVUM és Ön mint természetes személy (a továbbiakban: “Felhasználó”) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött szerződésre nézve irányadók. Szerződést kizárólag 18. életévüket betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek köthetnek az MOVUM-al. Az MOVUM jogosult a szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó előzőleg megszegte a Szerződést. A MOVUM a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a meglévő szerződés azonnali hatályú felmondása helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek tegyen eleget..

1.3 A jelen Felhasználási feltételek a MOVUM-ra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azok a különös feltételek is (beleértve az akciós ajánlatokat, árakat, fizetési feltételeket és módszereket, szerződési futamidőket stb.), amelyeket a MOVUM a Felhasználó által a MOVUM-al megkötött szerződés kapcsán időről időre ajánlhat. A Felhasználási feltételek és a különös feltételek ellentmondása esetén a különös feltételek az irányadók. A Felhasználási feltételek és a különös feltételek együtt alkotják a Felhasználó és a MOVUM között irányadó szerződést (a továbbiakban: ”Szerződés”). A Szolgáltatás igénybe vételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta és elfogadta a Szerződés feltételeit.

1.4 A Szolgáltatás MOVUM-tól történő megrendelését követően a MOVUM a Felhasználó által az alábbi 4. pont szerinti regisztráció során megadott e-mail címre elküldött e-mailben visszaigazolja a regisztrációt. A fenti visszaigazolás tartalmazza a Szerződés szövegét is. A Szerződés akkortól tekinthető megkötöttnek, amikor a Felhasználó a Szerződést a megrendelés megerősítésére szolgáló gombra kattintva elfogadja a Weboldalon.

1.5 A Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet megkötni. A Szerződést (amely elektronikus úton kötött szerződésnek minősül) a MOVUM tárolja, míg a Felhasználó a Szerződés szövegét a Felhasználó által megadott e-mail címre kézbesített visszaigazoló e-mailben kapja meg. A jelenleg érvényes Felhasználási feltételek elérhetőek a Weboldalon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak MOVUM általi kezelésre vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat a Weboldalon szintén megtalálható.

2. A szolgáltatás tartalma

Terület:

2.2 A Szolgáltatás a MOVUM által saját belátása szerint időről időre műsorra tűzött videó tartalmakat, sorozatokat, dokumentumfilmeket és egyéb műsorokat tartalmaz. A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatás megrendelése és a Szerződés elfogadása után jogot szerez a Weboldalon időről időre megtalálható tartalomhoz való hozzáférésre. A MOVUM igyekszik folyamatosan javítani a Felhasználó nézői élményét. A Szolgáltatás és annak tartalma ennek megfelelően a későbbiekben időről időre cserélhető, módosítható vagy aktualizálható. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak az irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.  

 

Támogatás 

2.3 A Felhasználó támogatói díj ellenében előfizethet prémium csomagra, ezáltal támogatja a Magyar Médiaművészek Egyesületét és közvetve az ott megjelenő média tartalom alkotóit is. Hozzáférést szerez a Szolgáltatás teljes tartalmára vagy – ha elérhető - a Szolgáltatás kiválasztott csomagjához

2.4 Az MOVUM saját hatáskörében úgy dönthet, hogy a Szolgáltatást korlátozott időszakra ingyenesen is felajánlja az ajánlatban, illetve a Szerződésben meghatározott feltételekkel.

3. A Prémium csomag igénybe vétele

Ahhoz, hogy a Szolgáltatást igénybe vehesse, a Felhasználó köteles létrehozni egy felhasználói fiókot a Weboldalon (részletesebben lásd a 4. bekezdésben) amihez jelen Felhasználási feltételekben meghatározott eszközzel, rendszerekkel és csatlakozásokkal kell rendelkeznie (részletesebben lásd az 5. bekezdésben), és az esetleges Az Ingyenes Hozzáférési Időszakon felül prémium támogatói csomag megvételére is van lehetőség. Ezen kívül bizonyos műszaki biztonsági intézkedéseknek is meg kell felelnie, amelyek a Szolgáltatás engedély nélküli felhasználásának – pl. másolás, a Területen vagy az EGT területén kívüli felhasználás vagy a Szolgáltatásban biztosított tartalom terjesztése – megakadályozása érdekében kerültek foganatosításra.

4. Regisztráció, felhasználónév és jelszó

4.1 A felhasználói fiók regisztrációja a Területről kezdeményezhető a www.movum.hu oldalon, magyar bankkártya használatával vagy bármely más fizetési módon, amely elérhető a Weboldalon. Azon Felhasználók hozhatnak létre fiókot a Szolgáltatás elérése céljából, akiknek az állandó lakóhelyük Magyarországon van és a regisztráció idején fizikailag a lakóhelyük szerinti országban tartózkodnak. Amikor egy Felhasználó fiókot kíván regisztrálni, a MOVUM ellenőrzi, hogy a Felhasználó magyar fizetési eszközt és IP címet használ-e. Amennyiben a Felhasználó IP címe beazonosíthatatlan országbeli a Felhasználó nem kaphat hozzáférést a Szolgáltatáshoz.

4.2 A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A regisztráció során a Felhasználó csak az általa választott fizetési móddal kapcsolatosan adhat meg adatokat. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén a Felhasználó értesítést kap. Ettől függetlenül a Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.

4.3 A választott fizetési módtól függően a Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatok közül a relevánsakat köteles megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, továbbá a választott fizetési módokra vonatkozó adatok, úgy mint például a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató fiók azonosító száma, kupon kód vagy bármely más adat, amely a regisztráció befejezéséhez szükséges és előírt (a továbbiakban: ”Belépési adatok”). A Felhasználó Belépési adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Belépési adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg.

4.4 Ha a Felhasználó a Felhasználó Belépési adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni a MOVUM -ot és a felhasználói jelszót módosítani. Ha a MOVUM indokoltan feltételezi, hogy a Belépési adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor a MOVUM jogosult a Szerződést a 12.4 (c) pont alapján azonnali hatállyal felmondani.

4.5 A MOVUM bármikor jogosult kérni a Felhasználót, hogy módosítsa felhasználói jelszavát. A módosítást azonnal végre kell hajtani egyébként a Szolgáltatás nem elérhető.

4.6 Amennyiben felmerül csalás vagy bűncselekmény esetleges gyanúja, a saját profil fiók használata felfüggesztésre kerülhet.

5. Eszközök

5.1 Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást, a Felhasználónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie.

5.2 Az aktuális rendszerkövetelmények specifikációi elérhetők a Weboldalon. Ugyanakkor a fenti rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Felhasználó korlátlanul tudja használni a Szolgáltatást, ha olyan MOVUM -nak fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie a Szolgáltatás igénybe vételéhez. A MOVUM nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért.

5.3 A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a megfelelő internetcsatlakozással. A Felhasználó viseli az internet csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy a Felhasználó a Területen belül hol (lásd a fenti 2.1 pontot) veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges minimális letöltési sebességre vonatkozó követelmények.

5.4 A Szolgáltatáshoz kizárólag a Weboldalon aktuálisan felsorolt típusú eszközöket lehet felhasználni és regisztrálni. A MOVUM jogosult időről időre meghatározni, mely eszközök minősülnek jóváhagyottnak a technika aktuális fejlődési állapota és szabványai alapján. A MOVUM nem biztosít saját eszközöket és nem vállal felelősséget bármely jóváhagyott készülék teljesítményéért vagy azért, hogy az folyamatosan kompatibilis lesz a Szolgáltatással és annak frissítéseivel.

5.5 A Felhasználó a következő jóváhagyott eszközökön használhatja és regisztrálhatja a Szolgáltatást, számítógépek, mobiltelefonok, táblagépek vagy egyéb jóváhagyott eszközökön. 

5.6 A MOVUM a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek a MOVUM érdekkörén kívül esnek.

6 Támogatás és fizetés

6.1 A Felhasználó már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó támogatói lehetőségekhez. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése támogatási lehetőséggel társul. Amennyiben a díj Euróban kerül meghatározásra, de a választott fizetési eszköz mögött magyar forintban vezetett bankszámla kerül rögzítésre, akkor a bankszámlát vezető bank vagy a fizetési eszközt biztosító szolgáltató határozza meg az átváltási árfolyamot. A MOVUM kizárja a felelősségét az alkalmazandó átváltási árfolyamot, illetve bármely más díjat illetően, amelyet a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató alkalmaz. A részletekkel kapcsolatosan a bank vagy a fizetési eszközt nyújtó szolgáltató tud felvilágosítást adni.

6.2 A Felhasználó a támogatást a MOVUM által a Weboldalon felkínált bármely módon kifizetheti. 

6.3 A MOVUM a fizetés sikertelenségéről e-mail üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre és megkísérli ismételten – de legfeljebb öt alkalommal.

7. Tiltott felhasználások

7.1 A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és a Felhasználási feltételekkel összhangban veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy az alábbiakat tegye:

  1. a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása
  2. a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
  3. a Szolgáltatás tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;
  4. a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy
  5. a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen Felhasználási feltételek megsértésével történő egyéb használata..

7.3 A Szolgáltatás jelen 7. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, melynek alapján a MOVUM a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti (lásd még a 12. pontot).

8. Kiskorúak

8.1 A Szolgáltatáson belül előfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúak személyiség-fejlődésére nézve, közönségesek, vagy amely felzaklatóak.  

8.2 A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és belegyezés nélkül nem használhatják. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő-e vagy sem.

8.3 A kiskorúak védelme érdekében a MOVUM technikai eszközöket a belépés évszám szűrése után már nem tud biztosítani mást a Szolgáltatás vagy bizonyos tartalmak hozzáférésének korlátozásához. A Felhasználó felelős azért, hogy a MOVUM által biztosított tartalom ne legyen látható kiskorúaknak.

9. Módosítások és változtatások

9.1 Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a MOVUM jogosult az ésszerűség keretei között lényeges módosításokat végrehajtani a Szolgáltatás tartalmában. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. Az ilyen lényeges módosítással összefüggésben a Felhasználó a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A MOVUM köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót felmondási jogáról. Ha a Felhasználó a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt nem mondja fel, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta. 

 

11. Ügyfelek tájékoztatása

11.1 A MOVUM e-mailben vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint.

11.2 A Felhasználó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybe vétele alatt megváltoznának. A MOVUM tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

12. A Szerződés időtartama és megszűnése

12.1 A prémium Szolgáltatás támogatói felajánlásra vonatkozó Szerződés egy (1) hónapos előfizetési időszaktól - tizenkét (12) hónapos időszakig jöhet létre, a Felhasználó döntése és felajánlása szerint, ameddig a MOVUM a Szerződést a jelen Felhasználási feltételek szerint fel nem mondja. Felmondás esetén  az adott időszakra előre megfizetett előfizetési díj nem kerül visszafizetésre és a Felhasználó az adott időszak végéig rendelkezik hozzáféréssel a Szolgáltatáshoz. 

12.2 Ha a Felhasználó az előfizetését felmondja, a MOVUM visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználónak az előfizetéses időszak utolsó napján. Ha a MOVUM kívánja felmondani a Szerződést, a MOVUM e-mailben vagy postai levélben értesíti a Felhasználót. A Szerződés a 12.1 ponttal összhangban a Szerződés szerinti aktuális havi időszak végével szűnik meg.

12.4 A MOVUM jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és egyidejűleg a regisztrációt és a prémium Szolgáltatást azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára bármelyik alábbi esetben:

(a)     a Felhasználó visszaél az Ingyenes Hozzáférési lehetőséggel vagy annak feltételeit megsérti; vagy

(b)     a prémium Szolgáltatást engedély nélkül használják vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik; vagy

(c)      a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte a Szerződést.

13. Szellemi tulajdonjogok

13.1 A MOVUM nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekitésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.

13.2 A Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A MOVUM -al megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

14. Biztosíték

14.1 A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezen kívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

14.2 A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely – egyebek mellett – a Szerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet (lásd még a 12. pontot).

15. Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

15.1 A Felhasználó köteles bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát jelenteni az MOVUM-nak a lehető leghamarabb, de nem később mint ezen jelenségek felmerülését követő 7 napon belül annak érdekében, hogy a 15.2. pont szerinti kompenzációra jogosult legyen. Az MOVUM kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek a MOVUM érdekkörén kívűl esnek, így például, de nem kizárólag a fenti 5.6 pontban rögzített esetek esetén vagy olyan egyéb hibák esetén, amelyek amiatt következtek be, mert a Felhasználó nem jóváhagyott eszközt használ, vagy amelyek felmerülése a Felhasználónak vagy harmadik személynek róható fel. A vis major a MOVUM érdekkörén kívül eső ok.

 

15.2 Ha a Szolgáltatás egybefüggő 24 órát meghaladó mértékben nem használható olyan üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért a MOVUM a felelős a 15.1 pont szerint, azon Felhasználók, akik ezt kérik, időarányos előfizetési díj kompenzációra jogosultak. A Felhasználók jogosultak a Megszűnés Napját követő időszakra vonatkozóan megfizetett előfizetési díjat visszakövetelni. A Felhasználók a jelen pont szerinti valós igényeik érvényesítésével összefüggésében keletkezett igazolt költségeik megtérítésére jogsultak a 15.1. pont szerinti határidő lejártát követő 1 hónapon belül. A Szerződés megszűnése esetén az előfizetési díj visszatérítése arra a fizetési eszközre kerül teljesítésre, amely fizetési eszközt a Felhasználó kiválasztott az előfizetési díj megfizetésére. Amennyiben a Szerződés nem kerül megszüntetésre, az előfizetési díj kompenzációra az alábbi két módon kerülhet sor a MOVUM döntése szerint: (i) kompenzáció összege a következő havi előfizetési díjból kerül levonásra, vagy (ii) a kompenzáció összegének megfelelő voucher kerül kiadásra.

15.3 Nem jár kártérítés a Felhasználók részére olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt amelyek a Szolgáltatás karbantartása céljából szükségesek. MOVUM tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a következő típusú karbantartások fordulhatnak elő:
Nem tervezett karbantatás: Erre magyar idő szerint 01:00 óra és 12:00 óra között kerülhet sor bármelyik napon, ha ez a működés szempontjából szükséges.
Sürgősségi karbantartás: Erre bármikor sor kerülhet bármilyen időintervallumban, ha sürgős technikai probléma lép fel, amely alapjaiban veszélyezteti a Szolgáltatás nyújtását. Amennyiben a sűrgősségi karbantartás ideje meghaladja az egybefüggő 24 órát, akkor a 15.2. pontban foglaltak az irányadóak, kivéve ha a sürgősségi karbantartást kiváltó ok a MOVUM érdekkörén kívül esik.
A fent megnevezett karbantartások ideje alatt a Szolgáltatás nem elérhető.

15.4 A Felhasználó a 15.2. pont szerinti igényét a 21. pont szerinti, a felmondások, panaszok és egyéb igények előterjesztése céljából használható elérhetőségen köteles előterjeszteni. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell a Felhasználó nevét, a hiba leírását, a hiba fennállásának időtartamát és amennyiben MOVUM kéri, bizonyítékokat, amelyek igazolják a hiba létezését és körülményeit. A MOVUM jogosult további adatokat kérni, amennyiben azok a Felhasználó beazonosításhoz vagy a kompenzáció mértékének megállapításához vagy a kompenzáció kifizetéséhez szükségesek.

16. Kártérítési kötelezettség

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti az MOVUM -nak, a MAGYAR MÉDIAMŰVÉSZEK EGYESÜLET, tagjainak és szerződéses partenereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

17. A Weboldalon található internetes hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A MOVUM -nak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

18. Joglemondás kizárása

Ha a MOVUM nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti az MOVUM -nak a Szerződésben biztosított jogait.

19. Reklamációk és viták

Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, az Előfizető a 21. pontban megadott elérhetőségeken vagy – ha a Weboldalon rendelkezésre állnak – az egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet az MOVUM -al.

A Felhasználó és az MOVUM a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, a vitát az illetékes magyarországi rendes bíróság rendezi. A Felhasználó ezen felül jogosult bizonyos fogyasztóvédelmi jogokat, illetve a magyar jogszabályok egyéb kötelező rendelkezéseit érvényesíteni. Az illetékes bírósághoz fordulás előtt a Felhasználó fogyasztóként jogosult panaszával valamelyik olyan magyarországi testülethez fordulni, amely hatáskörrel rendelkezik a fogyasztói panaszok és viták peren kívüli rendezésére. 

20. Elérhetőségek 


Magyar Médiaművészek Egyesülete / Movum

9970 Szentgotthárd Füzesi út 12.

email: info@movum.hu

Adatvédelmi szabályzat

Személyes adatok kezelése

A jelen adatvédelmi szabályzat alapján kezelt személyes adatok adatkezelője a MAGYAR MÉDIAMŰVÉSZEK EGYESÜLET („MOVUM” vagy „mi”), és mint ilyen, felelős annak biztosításáért, hogy az adatkezelésre az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kerüljön sor.

Felhasználói fiók regisztrálásával a felhasználó („Ön” vagy „Felhasználó”) elfogadja, hogy a MOVUM az alábbi rendelkezéseknek megfelelően kezeli személyes adatait.

A MOVUM a jelen Adatvédelmi Szabályzat elválaszthatatlan részét képező Cookie Szabályzat szerint alkalmazza az ún. sütiket (cookie-kat.)

 

Az alábbiakban az Ön személyes adatainak kezeléséről szóló összefoglaló található. 

Azért szükséges az Ön személyes adatait használnunk, hogy biztosíthassunk Önnek a Szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy Ön nem tiltakozhat az ellen, hogy a személyes adatait kezeljük, ha ugyanakkor azt is kívánja, hogy továbbra is biztosítsuk Önnek a Szolgáltatást. Ön azonban jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak bizonyos felhasználása ellen, például ha az adott felhasználás nem szükséges ahhoz, hogy biztosítsuk Önnek szolgáltatásunkat, hanem például csak ahhoz, hogy e-mailben küldjünk Önnek marketing anyagokat. 

Érintettként Önnek számos egyéb joga is van arra, hogy betekintést nyerjen abba, hogyan kezeli a MOVUM az Ön személyes adatait, valamint hogy azt befolyásolhassa. Ezek a jogok magukban foglalják a jogot arra, hogy Ön hozzáférjen a MOVUM által Önről tárolt személyes adatokhoz, igényelhesse a pontatlan adatok helyesbítését és panaszt nyújthasson be a felügyeleti hatóságokhoz, ha aggályai vannak azzal kapcsolatban, ahogy a MOVUM kezeli az Ön személyes adatait. 

A MOVUM az Ön által a nálunk történő regisztráció során megadott információkból álló személyes adatokat kezeli. Olyan személyes adatokat is kezelünk, melyeket Ön esetleg olyankor ad meg, amikor kapcsolatba lép a MOVUM-al.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos céljaink egyike, hogy a különböző platformjainkon keresztül eljuttathassuk Önhöz a Szolgáltatásainkat, és egyúttal teljesítsük jogi kötelezettségeinket is. Például:

1) Fel fogjuk használni az Ön e-mail címét és jelszavát azért, hogy lehetővé tegyük az Ön számára, hogy belépjen a felhasználói fiókjába és használja a MOVUM által nyújtót szolgáltatást;

2) Fel fogjuk használni az Ön megtekintési előzmény adatait, pl. azt, hogy milyen filmet vagy videó tartalmat nézett meg.

3) Fel fogjuk használni az Ön felhasználói fiók azonosítóját, megtekintési előzmény adatait és eszköz használati információit azért, hogy Szolgáltatásunk minőségét és stabilitását tökéletesíthessük és kijavíthassunk bármilyen hibát, például, minimálisra csökkenthessük a megszakításokat, illetve hogy még jobban elérhetové tegyük a Szolgáltatást; valamint

Hacsak nem tájékoztat minket másként (nem iratkozik le), amikor szerzodést köt a Szolgáltatásra, vagy bármikor később, akkor feldolgozzuk a felhasználói fiók azonosítókat, a megtekintési előzményeket és az eszközinformációkat a profilalkotáshoz. Ez azt jelenti, hogy az Ön megtekintési előzményei, eszköz információi és felhasználói fiók azonosítói alapján értékeljük az Ön preferenciáit és érdeklődését a különböző mozgóképek és az általunk kínált egyéb tartalmak tekintetében. A MOVUM ezeket az adatokat arra használja, hogy személyre szabott információkat és híreket kínálhasson Önnek a különleges ajánlatokról, valamint hogy elemezhesse a Szolgáltatás javításának módját és azonosítsa a felhasználók tartalommal kapcsolatos preferenciáit a felhasználók részére kínált tartalom személyre szabásához. Ha nem szeretné, hogy személyes adatait a közvetlen marketinghez kapcsolódó célok érdekében kezeljék, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk e-mailben.

Ha regisztráláskor vagy később feliratkozott egy hírlevélre vagy bármely más marketinganyagra, akkor a közvetlen leiratkozhat a hírlevélről.

Az alábbiakban részletesebb leírás található a személyes adatok felhasználásának módjáról.

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat alapján kezelt személyes adatok adat kezelője a 

Magyar Médiaművészek Egyesülete

Elérhetőségeink:

9970 Szentgotthárd Füzesi út 12. 

E-mail: info@movum.hu

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban a „személyes adatok” kifejezés olyan információt jelent, amely önmagában vagy más információkkal együtt felhasználható egy természetes személy azonosítására, valamint bármely egyéb olyan adatot is jelent, amely a MOVUM- ra alkalmazandó jog szerint, beleértve az általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: GDPR) is, személyes adatnak minősül.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat minden olyan személyes adatra kiterjed, melyet az alkalmazandó jog szerint Önnel, mint Felhasználóval kapcsolatban bármilyen formában kezelnek, beleértve a MOVUM által gyűjtött, megőrzött, tárolt, továbbított, nyilvánosságra hozott vagy más egyéb módon felhasznált személyes adatokat is.

A MOVUM megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket valósított meg az Ön személyes adatai védelmére annak érdekében, hogy csak az erre jogosult személyek férhessenek hozzá azokhoz. A MOVUM a személyes adatok jogosulatlan használatának megakadályozása és elkerülése érdekében műszaki biztonsági rendszereket, például tűzfalakat, titkosítási 

A MOVUM nem tárolja vagy kezeli az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatkezelési céljainak eléréséhez szükséges, vagy bármely kötelező érvényű jogszabályban előírt időnél hosszabb ideig.

Ennek megfelelően, amikor egy bizonyos típusú személyes adattal kapcsolatban az adatkezelési cél teljesül, a MOVUM a lehető leghamarabb törli vagy anonimizálja a vonatkozó személyes adatokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a Szolgáltatás megszüntetését követő időszak során is tárolhatjuk az Ön személyes adatait, hogy hírleveleket és marketing anyagokat küldhessünk Önnek e-mailben. Ez az időtartam az Ön lakóhelye szerinti országának jogától függően eltérő lehet. Bármikor leiratkozhat az ilyen hír levelekről vagy más marketing anyagokról a MOVUM-tól kapott hírlevelek, vagy más marketing anyagok alján található hivatkozás segítségével.

Az Ön személyes adatait harmadik félnek nem adjuk tovább. 

Hozzáféréshez és helyesbítéshez való jog

Önnek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon a MOVUM által Önről kezelt személyes adatokról, az adatok forrásáról, az adatok felhasználásának céljáról. Önnek arra is joga van, hogy bármikor kérje az esetlegesen pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor a MOVUM indokolt mértékű adminisztrációs díjat számíthat fel, vagy elutasíthatja a kérelem teljesítését.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bizonyos adatkezelés ellen tiltakozzon, vagy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. 

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha bármikor hozzájárulását adta a MOVUM-nak a személyes adatok kezeléséhez (például hírlevél feliratkozások esetén), bármikor visszavonhatja az ilyen hozzájárulást az azon alapuló jövőbeli adatkezelés tekintetében.

Ha bármilyen panasza van a személyes adatainak általunk történő felhasználási módjával kapcsolatban, vagy további információra lenne szüksége, kérjük, hogy először értesítsen a MOVUM.hu oldalon feltüntetett e-mail címen. Azonban Ön bármikor benyújthat panaszt az Ön személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban az érintett állami felügyeleti hatóságnál, elsosorban a lakóhelye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerint illetékes hatóságnál. 

Az Ön panaszérvényesítési jogainak sérelme nélkül, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat alapján fennálló jogait az Ön személyes adatainak az alkalmazandó jogszabályoknak nem megfelelő kezelése eredményeképpen megsértették, bírósági eljárást is kezdeményezhet az illetékes bíróságok elött, beleértve az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU-tagállam bíróságait is.

Azonban minden esetben célszerű, hogy a probléma gyorsabb és hatékonyabb megoldása érdekében először a MOVUM-hoz küldje el panaszait vagy kérdéseit.